My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Monday, April 11, 2011

The Talmud: 1242 versus 1943 versus 2014


Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Talmud 1:

Parijs augustus 1242“WHERE ONE BURNS BOOKS, ONE WILL, IN THE END, BURN PEOPLE.”
(HEINRICH HEINE)
The Franciscan theologian, Alexander of Hales, noted that burning the Talmud would be an appropriate punishment for anti-Christian speech or actions.
Louis IX of France ruled that the Talmud was "full of errors, and that the veil covers the heart of these people to such a degree, that these books turn ... to fables and lies."
In Paris 1242 some 10,000 copies of the Talmud, carried in 24 wagon loads, were burned at the stake before the eyes of grieving Parisian Jews who were kept at bay by royal soldiers. Jewish communities all over Europe mourned this and later destruction of these holy books.

In 1244, Pope Innocent IV ordered Louis IX to again burn the Talmud, and to forbid Jews from hiring Christian nurses or servants. Louis willingly complied.
As late as 1553, under Pope Julius III, Cardinal Peter Caraffa, head of the Inquisition and the future Pope Paul IV, ordered copies of the Talmud burned in the Papal States and all across Italy.


Talmud 2:

Jerusalem augustus 2014
Ja, anno 2014 vervolgen ze in Israel de vrome joodse talmud studenten die tegen het militarisme, het leger, zijn.

Op de eerste foto zie je dat in "burger" verklede Israelitische politieagenten in Jerusalem een talmudstudent al wurgend wegslepen. In wurggreep.


Voor deze verklede politieagenten, compleet met wit hemd en tsitsietfranjes, is een joodse religiestudent een gemakkelijke prooi.


Palestijnse oproerkraaiers daarentegen durven deze Israelitische politieagentjes niet aan....


Er is geen plaats in Israel voor vrome godvrezende Joden wel voor falafel-culturele-Israeli's...


Hebben deze Israeli's in Het Heilig Land z
onder hun godsdienst en geschiedenis daar wel iets te zoeken?


Talmud 3:

Warschau mei 1943

Warsaw 1943. Waarom zie ik nog steeds deze beeld uit WW2 voor mijn ogen?


akelig


akelig,bn. bw. (-er, -st), naar, lelijk, schrikwekkend.
akelig is 2 maal gevonden als trefwoord:
akelig (bn):afschuwelijkbeangstigendellendigenggriezeligijselijk,ijzingwekkendirritantlugubermacabernaarnaargeestig,onaangenaamonguuronheilspellendunheimischverschrikkelijk,vervelendvreselijk
akelig (bn):beroerddroevigmisselijknaaronpasselijkonwelsombertreurig,verwenstziek
akelig is 28 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:
gemeen (bn) :akeligboosaardigdoortraptfielteriggeniepighonds,krenkendkwetsendlaaglaag-bij-de-grondslaaghartigmin,onedeloneerlijkploerterigploertigschofterigschurkachtig,slechtsmerigsnoodtrouweloosvalsverachtelijk,verraderlijkvileinvinnigvuigvuilwreed
afschuwelijk (bn) :abominabelafgrijselijkafstotelijkafstotendafzichtelijk,akeligbelabberdellendigenormerggruwelijkhorribel,ijselijkijzingwekkendmonsterlijkstuitendverfoeilijk,verschrikkelijkverwerpelijkvreselijkwalgelijk,weerzinwekkend
beroerd (bn) :afgrijselijkakeligarmzaligbarbedenkelijkbelabberd,besodemieterddroevigellendigerbarmelijkflauwhopeloos,jammerlijkklotekutkwakkeligmiserabelmoeilijknaar,onaangenaamrotslapslechtvervelendvervloekt
ellendig (bn) :afschuwelijkakeligarmzaligbedroevendberoerd,erbarmelijkgebrekkighopeloosjammerlijkklotelamlendig,lamzaligmalheureusmiserabelongelukkigonzalig,rampzaligrottigslechttreurigverlatenverwenst
onaangenaam (bn) :akeligbenardberoerdergerlijklastignaarnaargeestig,onbehaaglijkongevalligongezelligonplezierigonprettig,onverkwikkelijkpijnlijkrotrotterigsmerigverdrietelijk,verdrietigvervelend
triest (bn) :akeligbedroefdbedroevenddesolaatdroefdroevig,ellendigerbarmelijkjammerlijkkoudmelancholieknaar,naargeestigongelukkigsombertragischtreurigtriestig,troosteloosverdrietigzielig
treurig (bn) :akeligarmzaligbedroevendbeklagenswaardigberoerd,deerlijkdeerniswekkendellendigerbarmelijk,godsjammerlijkjammerlijklamentabelmiserabelnaar,noodlottigtragischtroostelooszielig
gruwelijk (bn) :afgrijselijkafschuwelijkafschuwwekkendakelig,angstaanjagendbloedstollendgruwzaamhuiveringwekkend,ijzingwekkendverschrikkelijkverschrikkelijkvreselijkwreed
naar (bn) :akeligbedroevenddroevigeendelijkellendigergkillam,lamlendigluguberonaangenaamongunstigtreurigtriest,triestigvervelend
verschrikkelijk (bn) :afgrijselijkafschrikwekkendafschuwelijkakeligbeestachtig,gruwelijkijselijkschrikkelijkschrikwekkendvervaarlijkwreed
belabberd (bn) :akeligbeklagenswaardigberoerddeerlijkellendig,erbarmelijkgodverlatenjammerlijkmiserabelnaar,rampzaligrottigslecht
griezelig (bn) :akeligbeangstigendbenauwendenghuiveringwekkend,ijselijkijzingwekkendlugubermacabermysterieus,spookachtigunheimisch
vreselijk (bn) :afschuwelijkakeliggodsgruwelijkgodsjammerlijkgruwelijk,horribelondraaglijkontzettendverschrikkelijk
ijselijk (bn) :affreusafgrijselijkafschuwelijkakeliggruwelijkhorribel,ijzingwekkendverschrikkelijk
afstotelijk (bn) :afgrijselijkafschuwelijkafstotendakeliglelijkmonsterlijk,walgelijkweerzinwekkend
naargeestig (bn) :akeligbeklemmenddonkerluguberonaangenaamsinister,sombervreugdeloos
spookachtig (bn) :akeligfantastischgeheimzinniggriezeligijzingwekkend,onheilspellend
belazerd (bn) :akeligbelabberdberoerddeerlijkellendigmiserabel,rampzaligslecht
troosteloos (bn) :akeligdesolaatellendignaargeestigsombertreurigtriest,verlaten
gruwzaam (bn) :afgrijselijkakeligbloedstollendgruwelijkijselijk,ijzingwekkend
lelijk (bn) :akeligbehoorlijkergflinkhinderlijklastigstevig
ziek (bn) :akelignaargeestigverziektwalgelijkweerzinwekkend
luguber (bn) :akeligenghuiveringwekkendnaarnaargeestigsomber
eng (bn) :akeligangstwekkendbenauwendgriezelig
bedonderd (bn) :akeligberoerdellendigslecht
gemeen (bn) :akeligbarergfelscherpzuur
bedroefd (bn) :akeligbedroevend
somber (zn) :akeligbewolktdonkerdreigenddruilerigduistergedekt,lugubermiezerignaargeestigonverlichttriestigzwart

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home