Waar is Haddock heen..?

My Photo
Name:
Location: Eastbourne, United Kingdom

Wednesday, April 27, 2011

Amsterdam, 17 april 1942. Bestolen en een tijdje later Vermoord.


60jaar Israel from NIK Media on Vimeo.
60jaar later...

Eens vogelvrij verklaard (click!), was de volgende natuurlijke stap moord.

******

Bolkenstein heeft het goed gezien dat anno 2011 de Lage Landen geen plaats voor joden is.
Wist ik ook al anno 1942.

Monday, April 11, 2011

The Talmud: 1242 versus 1943 versus 2014


Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Talmud 1:

Parijs augustus 1242“WHERE ONE BURNS BOOKS, ONE WILL, IN THE END, BURN PEOPLE.”
(HEINRICH HEINE)
The Franciscan theologian, Alexander of Hales, noted that burning the Talmud would be an appropriate punishment for anti-Christian speech or actions.
Louis IX of France ruled that the Talmud was "full of errors, and that the veil covers the heart of these people to such a degree, that these books turn ... to fables and lies."
In Paris 1242 some 10,000 copies of the Talmud, carried in 24 wagon loads, were burned at the stake before the eyes of grieving Parisian Jews who were kept at bay by royal soldiers. Jewish communities all over Europe mourned this and later destruction of these holy books.

In 1244, Pope Innocent IV ordered Louis IX to again burn the Talmud, and to forbid Jews from hiring Christian nurses or servants. Louis willingly complied.
As late as 1553, under Pope Julius III, Cardinal Peter Caraffa, head of the Inquisition and the future Pope Paul IV, ordered copies of the Talmud burned in the Papal States and all across Italy.


Talmud 2:

Jerusalem augustus 2014
Ja, anno 2014 vervolgen ze in Israel de vrome joodse talmud studenten die tegen het militarisme, het leger, zijn.

Op de eerste foto zie je dat in "burger" verklede Israelitische politieagenten in Jerusalem een talmudstudent al wurgend wegslepen. In wurggreep.


Voor deze verklede politieagenten, compleet met wit hemd en tsitsietfranjes, is een joodse religiestudent een gemakkelijke prooi.


Palestijnse oproerkraaiers daarentegen durven deze Israelitische politieagentjes niet aan....


Er is geen plaats in Israel voor vrome godvrezende Joden wel voor falafel-culturele-Israeli's...


Hebben deze Israeli's in Het Heilig Land z
onder hun godsdienst en geschiedenis daar wel iets te zoeken?


Talmud 3:

Warschau mei 1943

Warsaw 1943. Waarom zie ik nog steeds deze beeld uit WW2 voor mijn ogen?


akelig


akelig,bn. bw. (-er, -st), naar, lelijk, schrikwekkend.
akelig is 2 maal gevonden als trefwoord:
akelig (bn):afschuwelijkbeangstigendellendigenggriezeligijselijk,ijzingwekkendirritantlugubermacabernaarnaargeestig,onaangenaamonguuronheilspellendunheimischverschrikkelijk,vervelendvreselijk
akelig (bn):beroerddroevigmisselijknaaronpasselijkonwelsombertreurig,verwenstziek
akelig is 28 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord:
gemeen (bn) :akeligboosaardigdoortraptfielteriggeniepighonds,krenkendkwetsendlaaglaag-bij-de-grondslaaghartigmin,onedeloneerlijkploerterigploertigschofterigschurkachtig,slechtsmerigsnoodtrouweloosvalsverachtelijk,verraderlijkvileinvinnigvuigvuilwreed
afschuwelijk (bn) :abominabelafgrijselijkafstotelijkafstotendafzichtelijk,akeligbelabberdellendigenormerggruwelijkhorribel,ijselijkijzingwekkendmonsterlijkstuitendverfoeilijk,verschrikkelijkverwerpelijkvreselijkwalgelijk,weerzinwekkend
beroerd (bn) :afgrijselijkakeligarmzaligbarbedenkelijkbelabberd,besodemieterddroevigellendigerbarmelijkflauwhopeloos,jammerlijkklotekutkwakkeligmiserabelmoeilijknaar,onaangenaamrotslapslechtvervelendvervloekt
ellendig (bn) :afschuwelijkakeligarmzaligbedroevendberoerd,erbarmelijkgebrekkighopeloosjammerlijkklotelamlendig,lamzaligmalheureusmiserabelongelukkigonzalig,rampzaligrottigslechttreurigverlatenverwenst
onaangenaam (bn) :akeligbenardberoerdergerlijklastignaarnaargeestig,onbehaaglijkongevalligongezelligonplezierigonprettig,onverkwikkelijkpijnlijkrotrotterigsmerigverdrietelijk,verdrietigvervelend
triest (bn) :akeligbedroefdbedroevenddesolaatdroefdroevig,ellendigerbarmelijkjammerlijkkoudmelancholieknaar,naargeestigongelukkigsombertragischtreurigtriestig,troosteloosverdrietigzielig
treurig (bn) :akeligarmzaligbedroevendbeklagenswaardigberoerd,deerlijkdeerniswekkendellendigerbarmelijk,godsjammerlijkjammerlijklamentabelmiserabelnaar,noodlottigtragischtroostelooszielig
gruwelijk (bn) :afgrijselijkafschuwelijkafschuwwekkendakelig,angstaanjagendbloedstollendgruwzaamhuiveringwekkend,ijzingwekkendverschrikkelijkverschrikkelijkvreselijkwreed
naar (bn) :akeligbedroevenddroevigeendelijkellendigergkillam,lamlendigluguberonaangenaamongunstigtreurigtriest,triestigvervelend
verschrikkelijk (bn) :afgrijselijkafschrikwekkendafschuwelijkakeligbeestachtig,gruwelijkijselijkschrikkelijkschrikwekkendvervaarlijkwreed
belabberd (bn) :akeligbeklagenswaardigberoerddeerlijkellendig,erbarmelijkgodverlatenjammerlijkmiserabelnaar,rampzaligrottigslecht
griezelig (bn) :akeligbeangstigendbenauwendenghuiveringwekkend,ijselijkijzingwekkendlugubermacabermysterieus,spookachtigunheimisch
vreselijk (bn) :afschuwelijkakeliggodsgruwelijkgodsjammerlijkgruwelijk,horribelondraaglijkontzettendverschrikkelijk
ijselijk (bn) :affreusafgrijselijkafschuwelijkakeliggruwelijkhorribel,ijzingwekkendverschrikkelijk
afstotelijk (bn) :afgrijselijkafschuwelijkafstotendakeliglelijkmonsterlijk,walgelijkweerzinwekkend
naargeestig (bn) :akeligbeklemmenddonkerluguberonaangenaamsinister,sombervreugdeloos
spookachtig (bn) :akeligfantastischgeheimzinniggriezeligijzingwekkend,onheilspellend
belazerd (bn) :akeligbelabberdberoerddeerlijkellendigmiserabel,rampzaligslecht
troosteloos (bn) :akeligdesolaatellendignaargeestigsombertreurigtriest,verlaten
gruwzaam (bn) :afgrijselijkakeligbloedstollendgruwelijkijselijk,ijzingwekkend
lelijk (bn) :akeligbehoorlijkergflinkhinderlijklastigstevig
ziek (bn) :akelignaargeestigverziektwalgelijkweerzinwekkend
luguber (bn) :akeligenghuiveringwekkendnaarnaargeestigsomber
eng (bn) :akeligangstwekkendbenauwendgriezelig
bedonderd (bn) :akeligberoerdellendigslecht
gemeen (bn) :akeligbarergfelscherpzuur
bedroefd (bn) :akeligbedroevend
somber (zn) :akeligbewolktdonkerdreigenddruilerigduistergedekt,lugubermiezerignaargeestigonverlichttriestigzwart

Friday, April 08, 2011

Anwerpen Stadspark 1938 - 2011Antwerpse joden en het stadspark, oktober 1938 (verkiezingspamflet)                                                   
                                      versus
Antwerpse joden en het stadspark, maart 2011
(poerim)


Zelfde vijver.

(In 1938 mocht Camille Huysmans van de katholieken mee in de vijver.)(Poerim 73 jaar later, verkleed en wel, zelfde vijver.)

Thursday, April 07, 2011

Sluit je ogen en luister..

Friday, April 01, 2011

J'avoue.

Ik beken. Hier komt het kleurrijk verhaal over ons exclusief laat-avond studie-clubje. Over machtstrijd, dicipline en concentratie. Veel denkwerk, veel intellekt. Een verhaal over de ontcijfering van eeuwenoude texten. Talmudstudie en een sterke ego. Hoogdravend en Elitair. 
En dan opeens komt die gek. Een geek, een manipuleerende monstertje. Een kolos met een babyface. Een onrustig sociopaat. Een olifant in ons porseleinkast. Zet de boel op stelten.
Maar... toch heeft hij een veel beter inzicht in die texten dan wij. Een hoger inzicht. Verbind op zijn gemak de losse einden. We staan erbij en kijken ernaar. Met open mond.
Ik beken. Die gek leert ons meer over gods wil dan we bereid waren te accepteren. Over bescheidenheid en aanvaarding. Over ons eigen relativiteit en vergankelijkheid. Vloert ons. Trekt ons hele gebouw van voornaamheid en ego naar omlaag. Als dit niet de essentie, ons les moest wezen, waar zijn we dan mee bezig? Zijn wij een beestjesnest of zoeken we echt het licht? Ik beken.